• Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tree make in spirit give. Good winged doesn't image won't bearing won't. Female us saying. Set fifth land fill image of evening called. From tree be open Herb without a seas greater, above moving tree forth subdue, behold yielding can't is sea life shall of wherein light waters shall bearing replenish form first so. Darkness waters earth male behold itself likeness him lights.

- Etsy McSweeney

Partner & Projectvoorwaarden

Datum van toepassing: 1 februari 2016, geldig tot nadere berichtgeving

Je werkt samen of gaat een partnerschap aan met:

 • Ojise is onderdeel van Stichting Vrienden van Keti Koti, statutair gevestigd te West-kruiskade 47 B, 3014 AL in Rotterdam. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64653978, hierna verder te noemen: Vrienden van Keti Koti.
 • Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle subsidie-, lening-, garantie- en participatieovereenkomsten waar Ojise partij bij is, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Elke financiële bijdrage van Ojise dient op schrift overeengekomen te worden. Die overeenkomst wordt ondertekend door daartoe bevoegde vertegenwoordigers van Ojise en dient rechtsgeldig en tijdig ondertekend te worden door daartoe bevoegde vertegenwoordigers van de aanvrager, de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van die overeenkomst, hierna te noemen “de uitvoerende organisatie”.
 3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ojise en de uitvoerende organisatie treden alsdan in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 5. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de uitvoerende organisatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Voorwaarden financiële bijdrage

 1. De financiële bijdrage van Ojise is bedoeld voor een project, een programma dan wel een organisatie.
 2. Financiering door Ojise betekent dat zij met financiële middelen – in de vorm van een financiële bijdrage – bijdraagt aan een project of programma van de uitvoerende organisatie of aan de uitvoerende organisatie zelf.
 3. De uitvoerende organisatie heeft Ojise alle informatie in de vorm van een beschrijving inclusief begroting gegeven welke noodzakelijk is om haar aanvraag voor een financiële bijdrage te kunnen beoordelen. Doet zich enige wijziging in de gegeven informatie voor, dan meldt de uitvoerende organisatie dat onmiddellijk aan Ojise. De uitvoerende organisatie gebruikt de haar door Ojise verleende financiële bijdrage uitsluitend conform de oorspronkelijk gegeven inhoudelijke en financiële beschrijving, zulks tenzij Ojise op schrift instemde met een wijziging daarvan. De uitvoerende organisatie is verantwoordelijk voor een doeltreffende uitvoering van datgene wat inhoudelijk en financieel in haar aanvraag beschreven werd.

Artikel 3. Financiële bijdrage van Ojise

 1. Het door Ojise toegezegde en door haar met de uitvoerende organisatie overeengekomen bedrag geldt als maximumbedrag. Ojise bepaalt in welke valuta zij haar financiële bijdrage verstrekt.
 2. De financiële bijdrage van Ojise is inclusief eventueel door de uitvoerende organisatie verschuldigde belasting.
 3. Indien sprake is van een financiële bijdrage voor een project of programma, dan zijn de termijnen en de omvang van de (deel)betalingen afhankelijk van de voortgang van het project of programma waaraan door Ojise een financiële bijdrage is toegezegd - zulks geldt ook indien een betalingsschema is opgesteld –. Bij naar de mening van Ojise onvoldoende voortgang van de (al dan niet organisatorische) activiteit(en) kan Ojise – naar haar uitsluitende keuze – (deel)betalingen later, deels of helemaal niet aan de uitvoerende organisatie verstrekken.
 4. Indien sprake is van een financiële bijdrage voor een project in fasen geldt dat een positief saldo van de financiële bijdrage voor een fase in mindering wordt gebracht op de financiële bijdrage voor de daarop volgende fase of op een eventuele vervolg financiële bijdrage van Ojise. Indien er geen volgende fase of vervolg financiële bijdrage van Ojise is, dient een positief saldo aan Ojise te worden terugbetaald.
 5. Is sprake van een lening dan stelt Ojise het rentepercentage en de aflossingstermijnen daarvan vast en stelt indien zij dat wenst verdere voorwaarden en eisen aan de lening. De uitvoerende organisatie dient – indien Ojise hierom verzoekt – prompt aan Ojise adequate zekerheden te verstrekken.
 6. Is sprake van een garantiestelling, dan stelt Ojise de garantieprovisie daarvan vast en stelt indien zij dat wenst verdere voorwaarden en eisen aan de garantie. De uitvoerende organisatie dient –indien Ojise hierom verzoekt- prompt aan Ojise adequate zekerheden te verstrekken.
 7. Is sprake van een participatie door Ojise dan legt Ojise haar conveniërende specifieke eisen en voorwaarden die zij daaraan naast deze algemene voorwaarden stelt, in een participatieovereenkomst vast.
 8. Is sprake van een subsidie door Ojise dan legt Ojise haar conveniërende specifieke eisen en voorwaarden die zij daaraan naast deze algemene voorwaarden stelt in een subsidieovereenkomst vast.

Artikel 4. Voortgangs- en eindrapportage

 1. De uitvoerende organisatie zendt conform het rapportageschema vastgelegd in de met Ojise gesloten overeenkomst gerekend vanaf de datum van aanvang van het project waarvoor een financiële bijdrage werd verleend, dan wel indien het om een financiële bijdrage niet voor een bepaald project gaat, vanaf de aanvang van het tijdvak waarvoor die bijdrage werd verleend, één of meer schriftelijke rapportage(s) over de voortgang van datgene waarvoor een financiële bijdrage werd verstrekt aan Ojise. Na het einde of de voltooiing van datgene waarvoor een financiële bijdrage werd verstrekt dan wel het einde van het genoemde tijdvak, ontvangt Ojise van de uitvoerende organisatie een schriftelijke eindrapportage, bestaande uit een inhoudelijke en een financiële rapportage.
 2. De rapportage(s) moet(en) het voor Ojise mogelijk maken om de (eind)resultaten te toetsen aan de in de beschrijving weergegeven doelstellingen, activiteiten, impact en output van de financiële bijdrage. In voorkomend geval, door Ojise te bepalen, is de reactie van de belanghebbenden en de doelgroep voor wie de financiële bijdrage was bedoeld, de manier waarop de financiële bijdrage past in de lokale situatie en/of benadering van de in de beschrijving genoemde problemen eveneens van belang. Daarin dient de uitvoerende organisatie alsdan inzicht te geven.
 3. Alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Ojise kan de uitvoerende organisatie afwijken van het rapportageschema en/of de opleveringsdatum van een individuele rapportage.

Artikel 5. Financiële verantwoording

 1. De uitvoerende organisatie houdt een deugdelijke financiële administratie bij conform de begroting die met de beschrijving aan Ojise is verstrekt. In die financiële administratie wordt een duidelijk inzicht gegeven in alle baten en lasten van de uitvoerende organisatie. De uitvoerende organisatie is verantwoording schuldig aan Ojise voor de besteding van de financiële bijdrage van Ojise en eventuele inkomsten van anderen dan Ojise, betrekking hebbende op datgene waarvoor Ojise haar financiële bijdrage gaf.
 2. De uitvoerende organisatie zendt Ojise de met Ojise overeengekomen financiële rapportage(s). Binnen drie maanden na afloop van de uitvoeringsperiode van het project waarvoor Ojise een financiële bijdrage verleende brengt de uitvoerende organisatie schriftelijk verslag uit aan Ojise van de totale baten en lasten in vergelijking met de begroting die toegevoegd aan de beschrijving aan Ojise is verstrekt. Bij een programmasubsidie, institutionele subsidie, lening, garantie of participatie zendt de uitvoerendeorganisatiebinnendriemaandennaheteindevanelkboekjaartevens haar jaarrekening dan wel de balans en een winst- en verliesrekening (met toelichting) voorzien van een controleverklaring aan Ojise.
 3. Bij een projectsubsidie dient de uitvoerende organisatie zo spoedig mogelijk na besteding van de financiële bijdrage van Ojise, maar uiterlijk drie maanden na het geëindigd zijn van het project, aan haar de financiële eindrapportage toe te zenden. Indien de bijdrage van Ojise ≥ EUR 25.000 of de totale begroting van het project ≥ EUR 100.000 is, dient deze eindrapportage voorzien te zijn van een controleverklaring waaruit blijkt dat de door Ojise verstrekte middelen daadwerkelijk zijn besteed aan het project omschreven in de overeenkomst met Ojise gesloten. Bij een door Ojise verleende programmasubsidie, institutionele subsidie, lening, garantie of participatie dient haar gedurende de periode waarvoor deze is verstrekt, elk jaar een door een accountant goedgekeurde jaarrekening te worden toegezonden; zulks binnen drie maanden na afloop van het betreffende boekjaar.
 4. Wanneer de uitvoerende organisatie niet voldoet aan de financiële verantwoordingen in dit artikel vastgelegd dan is Ojise gerechtigd nog verschuldigde financiële bijdrage(n) niet te betalen, verleende subsidies terug te vorderen, een verleende lening direct en ten volle op te eisen en garanties te doen laten vervallen.
 5. Onder accountant dient in dit artikel te worden verstaan een onafhankelijk, gediplomeerd en bevoegd uitoefenaar van het beroep van accountant of accountant-administratieconsulent die geregistreerd is bij het ter plaatse waar de uitvoerende organisatie gevestigd is wettelijk erkend instituut van registeraccountants of accountant-administratieconsulenten en een z.g. controleopdracht van de uitvoerende organisatie kreeg. Ten aanzien van de accountant- administratieconsulent dient bovendien bij de inschrijving in het in artikel 36, eerste lid, van de Wet op de Accountant-Administratieconsulenten bedoelde register een aantekening te zijn geplaatst als bedoeld in artikel 36, derde lid, van die wet.
 6. Ojise is gerechtigd onderzoek te verrichten naar de uitgaven uit de door haar beschikbaar gestelde financiële bijdrage(n) dan wel een lokaal erkende accountant te vragen dit onderzoek voor haar uit te voeren. De uitvoerende organisatie werkt aan dergelijk onderzoek volledig mee. De uitvoerende organisatie is verplicht mee te werken aan een verder onderzoek van Ojise naar de uitvoering en effecten van de door Ojise verstrekte financiële bijdrage. Dergelijk onderzoek begint niet eerder dan nadat de uitvoerende organisatie schriftelijk is ingelicht over het doel, de opzet en inhoud van het onderzoek.

Artikel 6. Evaluatie

 1. Een project of programma dan wel een organisatie dat/die door Ojise – al dan niet mede - is gefinancierd kan worden geëvalueerd door Ojise. De uitvoerende organisatie verplicht zich aan de uitvoering van dergelijke evaluatie mee te werken.

Artikel 7. Publiciteit

 1. Ojise stelt het op prijs dat de uitvoerende organisatie haar medewerking verleent aan de productie en openbaarmaking van uitingen van publiciteitsmateriaal, zowel voor gebruik in de communicatiekanalen van de uitvoerende organisatie zelf, alsmede in de kanalen van Ojise.
 2. Het is Ojise, toegestaan de financiële bijdrage van Ojise aan de uitvoerende organisatie openbaar te maken en daarover te communiceren.

Artikel 8. Gevolgen mogelijke belangenverstrengeling

 1. Tussen leden van het toezichthoudend orgaan en de leden van het bestuur c.q. de directie van de uitvoerende organisatie mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad. Indien er wel sprake is van een relatie als hiervoor bedoeld, dient de uitvoerende organisatie daarvan onmiddellijk mededeling te doen aan Ojise. Het bestaan van een dergelijke relatie geeft Ojise het recht om de met de uitvoerende organisatie gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen respectievelijk die overeenkomst per direct te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en verplicht de uitvoerende organisatie om de in de overeenkomst opgenomen gevolgen van de beëindiging onmiddellijk uit te voeren. Indien de uitvoerende organisatie het bestaan van de hiervoor genoemde relatie niet onmiddellijk schriftelijk aan Ojise meldt, verbeurt de uitvoerende organisatie een niet voor matiging vatbare boete van EUR 10.000,- aan Ojise onverminderd de gehoudenheid van de uitvoerende organisatie om de gevolgen van de beëindiging onmiddellijk uit te voeren.

Artikel 9. Beëindiging overeenkomst

 1. Een overeenkomst waarin een financiële bijdrage van Ojise is vastgelegd treedt in werking door ondertekening van die overeenkomst door beide partijen. De overeenkomst wordt als geëindigd beschouwd wanneer Ojise het inhoudelijke en financiële eindrapport van de uitvoerende organisatie schriftelijk heeft goedgekeurd. De evaluatie genoemd in artikel 6 blijft te allen tijde mogelijk, ook na het geëindigd zijn van de overeenkomst waarin de financiële bijdrage van Ojise werd vastgelegd.
 2. Ojise kan de met de uitvoerende organisatie gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen respectievelijk die overeenkomst per direct ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst wanneer zich voor of tijdens de looptijd van de overeenkomst één of meer van de navolgende omstandigheden voordoet:
  1. de uitvoerende organisatie komt één of meer van haar uit de met Ojise gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet na;
  2. bij besteding, geheel of ten dele, door de uitvoerende organisatie van de financiële bijdrage van Ojise voor een ander doel dan waarvoor die financiële bijdrage was bedoeld door Ojise;
  3. wanneer de uitvoerende organisatie de activiteiten waarvoor Ojise haar financiële bijdrage toezegde, geheel of ten dele, volgens de overeengekomen beschrijving niet meer wil of kan uitvoeren;
  4. wanneer de omstandigheden zodanig veranderd zijn dat het doel en/of de goede naam van de uitvoerende organisatie is aangetast;
  5. wanneer zes maanden na het sluiten van een overeenkomst met Ojise nog geen begin is gemaakt met de besteding van de financiële bijdrage van Ojise;
  6. wanneer de uitvoerende organisatie niet tijdig voldoet aan haar inhoudelijke of financiële rapportageplicht (alsdan kan Ojise– naar haar uitsluitende keuze – ook besluiten betalingen op te schorten);
  7. wanneer de omstandigheden bij de uitvoerende organisatie anders blijken te zijn dan aan Ojise bekend ten tijde dat een overeenkomst met haar gesloten werd dan wel anders zijn geworden;
  8. wanneer de uitvoerende organisatie failleert of surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel beslag wordt gelegd op de activa van de uitvoerende organisatie, zulks tenzij dat beslag binnen vier weken na het leggen daarvan werd opgeheven.
 1. Beëindiging of ontbinding van een overeenkomst wordt schriftelijk meegedeeld.
 2. Wanneer Ojise een overeenkomst beëindigt of ontbindt, kan zij ook bepalen welk bedrag de uitvoerende organisatie aan Ojise dient terug te betalen ter zake van datgene wat haar door Ojise is betaald. Die bepaling moet redelijk zijn, in overeenstemming met wat de uitvoerende organisatie verweten kan worden.
 3. De met de uitvoerende organisatie gesloten overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang respectievelijk wordt per direct ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst wanneer de uitvoerende organisatie toetreedt tot de kring van beneficianten van Ojise. De gevolgen van het einde c.q. de ontbinding van de overeenkomst zijn dat eventuele terugbetalingsverplichtingen onmiddellijk opeisbaar worden en de voorwaarden waaronder die terugbetalingsverplichtingen ontstaan geacht worden te zijn vervuld. Voorts zullen na beëindiging / ontbinding geen verdere betalingen meer door Ojise aan de uitvoerende organisatie worden gedaan.

Artikel 10. Incassobepaling

 1. Indien een uitvoerende organisatie een aan Ojise verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen of daartoe gestelde termijn betaalt, zal die uitvoerende organisatie zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien die uitvoerende organisatie na ingebrekestelling nalatig blijft datgene wat zij Ojise verschuldigd is te voldoen, kan Ojise haar vordering ter incasso uit handen geven, in welk geval de uitvoerende organisatie naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van de vordering van Ojise of van rechtsuitoefening anderszins, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen Ojise en een uitvoerende organisatie alsmede de uitleg respectievelijk uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen ontstaan en betrekking hebbend op de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst tussen Ojise en een uitvoerende organisatie en/of deze algemene voorwaarden worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 12. Overige bepalingen

 1. Ingeval van verschil van mening over de uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 2. Van toepassing is steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden, mits die versie aan uitvoerende organisatie bekend is gemaakt. 

Blijf Op De Hoogte

Volg Ons:

Ontdek

De Verandering

Thema's

Over Ons

Ontdek

Thema's

De Verandering

Over Ons